Szanowni Państwo!

Kieruję do konsultacji publicznych drugą wersję projektu Planu Strategicznego Wspólnej dla Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Z ogromnym uznaniem dla Państwa zaangażowania, chciałbym poinformować,
że w trakcie konsultacji pierwszej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej do Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi wpłynęło blisko 3 500 stanowisk.

Przez wiele tygodni w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwały intensywne prace skoncentrowane na analizie zgłoszonych uwag, komentarzy i opinii. Podjęliśmy starania polegające na wypracowaniu najbardziej wyważonych rozwiązań, które umożliwiają uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk i instytucji.

Analizę przeprowadziły zespoły eksperckie zaangażowane w proces programowania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W efekcie tej pracy w drugiej wersji projektu Planu uwzględniono lub częściowo uwzględniono szereg sugestii.

Dążę do zachowania oraz rozwoju zrównoważonego modelu polskiego rolnictwa, jako gwarancji bezpieczeństwa żywnościowego, wkładu w żywotność i różnorodność obszarów wiejskich oraz w  gospodarkę niskoemisyjną, chroniącą zasoby biologiczne dla następnych pokoleń. Między innymi z tego powodu, pomoc w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, ukierunkowana jest na zapewnienie konkurencyjności i trwałości ekonomicznej podmiotów rolno-spożywczych, głównie poprzez zwiększenie ich zdolności do zapewnienia stabilności - zarówno w krótkiej, jak i w dłuższej perspektywie. Wsparcie, proponowane w ramach Planu ma również na celu zapewnienie odpowiednich dochodów małym gospodarstwom, które realizują ważne funkcje społeczne. Odgrywają również istotną rolę w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Komplementarnie do systemu płatności bezpośrednich i obszarowych, w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, realizowane będzie wsparcie inwestycyjne ukierunkowane na ich restrukturyzację i modernizację.

Organizacje rolnicze i jednostki naukowe w ramach konsultacji pierwszej wersji projektu Planu zgłosiły potrzebę wprowadzenia definicji aktywnego rolnika, która ma służyć lepszemu ukierunkowaniu wsparcia i ograniczeniu zjawiska „fikcyjnych rolników”. Informuję, że definicja rolnika aktywnego zawodowo, została wypracowana i dodana do drugiej wersji projektu Planu.

Opracowany projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, to także odpowiedź na wyzwania wynikające z ambitnych celów środowiskowo-klimatycznych i  w  obszarze cyfryzacji, wyznaczonych dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Z tego powodu istotny element Planu stanowią interwencje, których celem będzie realizacja kluczowych założeń strategii „Od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności. Pozwoli to odegrać Wspólnej Polityce Rolnej, nie tylko istotną rolę w kształtowaniu dochodów rolniczych i konkurencyjności rolnictwa, ale także usprawni proces przechodzenia lub wzmacniania zrównoważonych systemów produkcji żywności, ważnych dla ochrony środowiska. Dlatego też, chciałbym wyrazić wdzięczność za wszystkie zgłoszone przez Państwa sugestie dotyczące m.in. ekoschematów, których część także ujęta jest w drugiej wersji projektu Planu.

Po przeanalizowaniu nadesłanych uwag dotyczących roli samorządów województw w krajowej sieci WPR, zaproponowaliśmy zwiększenie zakresu zadań samorządów województw w ramach sieci o zadania dotyczące rozwoju obszarów wiejskich. Zdecydowaliśmy także o utrzymaniu rozpoznawalnej nazwy KSOW. Z tego samego powodu, w kolejnej wersji projektu Planu, proponujemy rozszerzenie katalogu interwencji o wsparcie na rzecz rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich. Zakładamy także, że budżet na wsparcie w zakresie podejścia LEADER będzie znacząco wyższy od minimalnego budżetu wymaganego przepisami UE.

 

Wymieniłem tylko kilka przykładów uwzględnionych uwag, które zgłosili Państwo w  trakcie konsultacji pierwszej wersji projektu Planu. Zbiorcze zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych za pośrednictwem formularza opublikowane jest wraz z drugą wersją projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

Przed nami kolejny, niezwykle istotny krok dotyczący przygotowania ostatecznej wersji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Rozpoczynamy konsultacje publiczne drugiej wersji projektu Planu. Został on uzupełniony o elementy, które nie znalazły się w pierwszej wersji projektu Planu, m.in. budżet programu oraz plan wskaźników monitorowania.

Wszelkie opinie, sugestie, komentarze i uwagi mogą Państwo zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na poświęconej konsultacjom stronie, na portalu gov.pl: https://gov.pl/web/wprpo2020.

Bardzo dziękuję za Państwa dotychczasową aktywność. Każda sugestia jest dla nas niezwykle ważna i  posłuży poprawie jakości decyzji i legislacji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem dalszych prac kolejna wersja Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zostanie, pod koniec roku, przekazana do Komisji Europejskiej, gdzie rozpoczną się negocjacje projektu. Informacje o każdym etapie prac dotyczących Planu Strategicznego WPR będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach. Liczę na Państwa zaangażowanie i zgłaszanie wszelkich uwag, propozycji zmian, czy opinii dotyczących drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Grzegorz Puda

ZAWIADOMIENIE


W dniu 16 sierpnia 2021 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kultury w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Łubnice.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łubnice porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łubnice
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łubnice na rok szkolny 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubnice
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice.
 11. Interpelacje i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski i informacje.

 

1. Organizator

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

Starostwo Powiatowe w Końskich

 

2.Miejsce i termin

14.08.2021. godz. 13.00, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

 

Program:

12.00 – 13.00 – rejestracja uczestników na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu

13.00 – 14.00 – IV Bieg Rolnika

14.00 – uroczyste otwarcie XII Kuźnic Koneckich

 

Trasa biegu będzie przebiegała przez lasy wzdłuż Czarnej Koneckiej i zostanie oznakowana przez organizatorów. Uwaga: Dekoracja medalowa uczestników odbędzie się po ukończeniu biegu

3. Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo. W biegu może wziąć udział osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może wystartować w biegu jedynie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych w formie oświadczenia. Uczestnicy w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną odpowiedzialność. Przyjęcie numeru startowego, bądź karty startowej, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Zgłoszenia. Zgłoszenia imienne do udziału w biegu przyjmowane będą przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Starostwa Powiatowego w Końskich, w Oddziale Regionalnym KRUS w Kielcach, w Placówce Terenowe KRUS w Końskich do dnia imprezy oraz w dniu imprezy, od godz. 12.00 do godz. 13.00 na stoisku KRUS w Maleńcu - w zależności od wolnych miejsc. Wypełniony formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do OR KRUS w Kielcach ul. Wojska Polskiego 65b. Do weryfikacji uczestników potrzebny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 519 319 132,
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga: Interpretacja Programu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne, wynikające z uczestnictwa w biegu, rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska powołana przez organizatorów.

 

4. Klasyfikacja i nagrody

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale IV Biegu Rolnika. Nie prowadzi się klasyfikacji miejsc. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wzięcia udziału w konkursie związanym z bezpieczeństwem pracy na wsi – najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez OR KRUS w Kielcach.

 

5. Kontakt

Beata Milewicz tel. 519 319 132, 41 348 19 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załącznik:

 • Oświadczenie uczestnika

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku

 • Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych ososbowych